Home » Regels

Dit wordt zo snel mogelijk bijgewerkt want er zijn veranderingen

 

Wedstrijdreglementen
 
Art. 1 Als spelsoort wordt gespeeld de zogenaamde vrije partij (libre) volgens de spelregels opgesteld door de K.N.B.B. Het Bestuur van de Hoeksewaard biljartcommissie kan van bepaalde regels afwijken. 


Art. 2 Elk deelnemend team dient te bestaan uit minimaal 5 of maximaal 8 spelers, 4 spelers per wedstrijd en 1, 2 of 3 reservespelers. 


Art. 3 De namen van de deelnemende spelers worden opgegeven voor aanvang van de competitie tijdens de ledenvergadering. Spelers die de vorige competitie hebben meegespeeld hebben een eindgemiddelde van het vorig seizoen. Dit gemiddelde staat vast en geldt voor de gehele nieuwe competitie. Van nieuwe spelers wordt tijdens de competitie het gemiddelde herzien, zie art. 17. Tijdens de competitie kunnen geen nieuwe spelers worden toegevoegd. In overleg met de organisatie kan een uitzondering worden gemaakt in bijzondere gevallen ( bijv. bij overlijden of een langdurige ernstige ziekte ).

 

Art. 4 Het is niet toegestaan dat spelers tijdens de lopende competitie van team of vereniging wisselen. Een speler mag slechts in 1 team deelnemen aan de competitie. 


Art. 5 De wedstrijden worden gespeeld met maximaal 4 spelers en minimaal 3 spelers per team. Wanneer met 3 spelers wordt gespeeld dan speelt van dat team de laagste in gem. twee partijen. Hij speelt dan zijn eigen partij tegen de laagste in gem. van de tegenpartij en de tweede partij tegen de voorlaatste in gem. van de tegenpartij. De tweede partij moet hij dan 5 caramboles meer maken. Deze tweede partij wordt niet meegerekend voor het persoonlijk gem. of voor persoonlijke prijzen.

 

Art. 6 Het gemiddelde van de spelers wordt berekend over 30 beurten. Voor deelname aan de competitie is het minimum te maken caramboles 25. 


Art. 7 De aanvangstijd van alle wedstrijden is 19.30 uur. De wedstrijden dienen ordelijk en sportief te verlopen. 


Art. 8 Tenminste 3 spelers van het thuisspelende team dienen tijdig aanwezig te zijn en te blijven. Tevens geldt dit voor het uitspelende team. 


Art. 9 Per vereniging kunnen maximaal 4 teams worden ingeschreven. 


Art. 10 Een team dat om welke reden dan ook niet komt opdagen. De wedstrijd dient binnen twee weken alsnog te worden gespeeld in overleg met de organisatie. Lukt dit niet beslist Het Bestuur welke maatregelen worden genomen. De uitspraak is bindend..

 

Art. 11 Alle spelers hebben het recht om voor aanvang van hun partij drie minuten in te spelen.

Art. 12 De wedstrijden dienen te worden gespeeld in een horecabedrijf. De wedstrijden dienen te worden gespeeld op maandag-, dinsdag-, woensdag-, of donderdagavond. Dus niet op vrijdag of in de weekeinden


Art. 13 Per partij verdient een speler 10 punten. Bij een gelijkspel is dus de uitslag 10-10. Bij een verliespartij krijgt een speler procentsgewijs het aantal punten naar de car. die hij heeft gemaakt. Bijv. een speler die 30 car. moet maken en hij heeft 18 car. gescoord, krijgt hij 6 punten zoals het voorheen ook was. De 4 punten die hij tekort komt krijgt de winnaar erbij. De uitslag is dan 14-6. De winnaar van een partij krijgt dus de verliespunten van de tegenstander erbij. Per partij kom je dus altijd uit op een totaal van 20 punten.

Art. 14 Het thuisspelende team zorgt voor de arbitrage en administratie van de wedstrijd. De spelers dienen in volgorde van hoog naar laag op het wedstrijdformulier te worden genoteerd. De hoogste speler speelt tegen de hoogste speler van de tegenpartij, de tweede van boven tegen de tweede van de tegenpartij enz. De volgorde van de te spelen partijen wordt door het thuisspelende team bepaalt.

Art. 15 Per team is er 1 teamleider. De teamleider van het thuisspelende team verplicht zich direkt na de wedstrijd het wedstrijdformulier en de telstaten op te sturen naar de organisatie van de competitie. De papieren dienen goed en duidelijk te worden ingevuld en ondertekend door beide teamleiders. Zijn er bijzonderheden, dit vermelden bij opmerkingen op het formulier.

Art. 16 Kan een team op de vastgestelde datum van het wedstrijdschema een wedstrijd niet spelen, is het mogelijk deze wedstrijd in onderling overleg te verzetten naar een andere datum. Deze wedstrijd moet dan wel binnen twee weken worden ingehaald. Gewijzigde datum doorgeven aan de organisatie. De laatste competitieweek dienen alle wedstrijden te zijn gespeeld.

Art. 17 Deelnemers die het vorige seizoen hebben meegespeeld in de competitie beginnen het volgende seizoen met hun eindgemiddelde en spelen de gehele competitie dit gemiddelde. Dit gemiddelde wordt vastgesteld door de organisatie. Van elke deelnemer wordt aan het eind van het seizoen zijn nieuwe gemiddelde vastgesteld ongeacht het aantal gespeelde wedstrijden. Van nieuwe deelnemers worden in de loop van de competitie de gemiddeldes herzien en wel als volgt: Als er in 1 poule wordt gespeeld na 5 -, 10- en 15 wedstrijdweken. Wanneer in twee poules anderhalve competitie wordt gespeeld zijn de herzieningen: na 5-, 10- en 15 speelweken. Zijn er bij de herzieningen minder dan 5 wedstrijden gespeeld, wordt er 1x het oude gemiddelde bijgeteld. Bij elke herziening worden alle gespeelde wedstrijden van het lopende seizoen meegerekend. Deelnemers die van vereniging veranderen beginnen de competitie met het eindgemiddelde van het vorig seizoen en worden niet herzien. Dit geldt ook voor complete teams. Spelers die zijn gestopt met spelen en na een paar jaar weer mee willen doen, beginnen met het gemiddelde waar zij toen mee zijn geeindigd. Wel worden zij dan aangemerkt als nieuwe speler. Dit geldt voor een termijn van vijf jaar. Wanneer een nieuwe speler in de eerste zes speelweken zijn gemiddelde met meer dan 30 % verhoogt, worden zijn wedstrijdpunten met de helft in mindering gebracht.

Art. 17a Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn te maken car., bijv. Na een
herziening. Wanneer een speler minder dan zijn officieel te maken car. speelt en zijn partij wint, krijgt deze dat deel dat hij heeft gemaakt in punten. De tegenpartij heeft dan de partij gewonnen.

Art. 18 Het thuisspelende team gaat altijd van acquit met de gele bal of de bal met de stip. De eerste carambole dient te worden gemaakt via de rode bal. Wanneer tijdens de wedstrijd een bal van het biljart wordt gestoten, gaan alle ballen op de beginpositie. De tegenstander gaat dan verder met de acquitstoot.

Art. 19 De arbiter van het thuisspelende team dient hardop, luid en duidelijk te tellen. Hij meldt ook wanneer een speler nog 5 caramboles moet maken, door te zeggen en nog 5, en nog 4 enz. Gemaakte caramboles worden na elke beurt op de tellijst vermeld en daarna op het scorebord.

Art. 20 Is er tijdens de wedstrijd een geschil met de arbiter, dan mag alleen de speler met de arbiter overleg plegen. De arbiter kan dan de speler gelijk geven en zijn beslissing wijzigen of bij zijn beslissing blijven. De beslissing van de arbiter is altijd bindend. Mocht het voorkomen dat een speler stoot met de verkeerde bal en de arbiter ziet dat niet, dan mogen de spelers van beide teams de arbiter hierop attent maken. Mensen uit het publiek mogen dus niets zeggen. Ook is het niet toegestaan dat medespelers tijdens de wedstrijd voorzeggen aan een speler hoe een bal moet worden gemaakt. Na het missen van car. dient deze speler zich op ruime afstand van het biljart te verwijderen.

Art. 21 Het thuisspelende team dient er voor te zorgen dat er in de 4 hoeken van het biljart strepen zijn getrokken zodat er in elke hoek een driehoek ontstaat met twee zijden van elk 17 centimeter. Zodra er twee ballen binnen de strepen in de hoek liggen, moet de arbiter dit melden door te zeggen - entree -. In deze positie mag er in de hoek 1 carambole worden gemaakt. Liggen de ballen dan nog steeds in de hoek moet de volgende beurt tenminste 1 bal buiten de streep gespeeld worden. Is dat niet het geval, moet de scheidsrechter de gemaakte carambole aftellen.

Art. 22 Elke vereniging heeft 2 leden of meer als afgevaardigden voor de ledenvergadering.

Art. 23 Als blijkt dat tijdens een wedstrijd een onherstelbare fout is gemaakt, dan moet deze wedstrijd of een deel daarvan in overleg met de organisatie worden overgespeeld. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, dan beslist het Bestuur en deze uitspraak is bindend.

Art. 24 Wanneer in 1 poule wordt gespeeld is het team dat de meeste wedstrijdpunten heeft behaald -kampioen-. Als er meerdere teams met een gelijk aantal punten eindigen, dan wordt het percentage van alle gespeelde wedstrijden opgeteld. Het team met het hoogst behaalde percentage is dan kampioen.

Wanneer in 2 poules wordt gespeeld geldt het volgende: De nummers 1 en twee van elke poule spelen finales. De nummer 1 van poule A
speelt tegen de nummer 1 van poule B (thuis en uit). De nummer 2 van poule A speelt tegen de nummer 2 van poule B (thuis en uit). De winnaar van deze finale is kampioen. De nummers 2 van elke poule spelen voor de derde en vierde plaats.

Art. 25 De winnaar van de competitie mag de wisselbeker mee naar huis nemen. Deze rouleert vijf jaar. Het team dat in die vijf jaar de meeste keren kampioen is geweest mag de beker definitief behouden. Is in die vijf jaar telkens een ander team kampioen geworden, dan is de wisselbeker voor het team dat het vijfde jaar het kampioenschap heeft behaald. 
Persoonlijke prijzen zijn voor de deelnemer die: 1. Zijn partij in de minste beurten heeft uitgespeeld. 2. Procentueel de hoogste serie heeft gescoord. 3. Zijn gemiddelde procentueel het meest heeft opgevoerd. Per speler is 1 persoonlijke prijs te winnen. Nieuwe spelers kunnen alleen in de tweede helft van de competitie persoonlijke prijzen winnen.

Art. 26 De prijzen worden uitgereikt tijdens de prijsuitreiking bij het team dat het vorige seizoen kampioen is geweest.

 

Art. 27 Theo Bredius is  organisator van de competitie. Komt hierin verandering zal hij dit vroegtijdig kenbaar maken en in overleg met het Bestuur zijn medewerking verlenen om een nieuwe organisator aan te stellen. De overige bestuursleden blijven drie jaar in functie. Per jaar kan een bestuurslid zich wel of niet herkiesbaar stellen.

Art. 28 De jaarlijkse contributie wordt tijdens de commissievergadering vastgesteld en tegelijk met de opgave van teams en spelers voldaan. De opbrengst wordt aangewend voor kosten van de organisatie, prijzen, prijsuitreiking e.d.

Art. 29 Tijdens de lopende competitie kan er aan dit regelement niets worden veranderd. In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het Bestuur.


Art. 30 De minimumleeftijd voor deelname aan de competitie is 16 jaar. De vereniging waarbij een minderjarige speelt is voor deze persoon aansprakelijk. De aansprakelijkheid kan dus nooit bij Het Bestuur van de HW-competitie worden gelegd.

Art. 31 Wanneer in de laatste speelweek meerdere teams kampioen kunnen worden dan wordt de laatste wedstrijd op dezelfde speeldag gespeeld in overleg met de organisatie.

Namens het Bestuur van de Hoeksewaard Biljartcompetitie.